Sen o vězení

Sen o vězení
Zatímco Freud by vykládal sen o vězení jako vynucený celibát, či odpor vůči manželskému svazku, případně snahou superega „uvěznit“ naše libido, Carl Gustav Jung nahlížel výše a vnímal ho po vzoru Dostojevského jako rozsudek svědomí nad překročením tabu vůči společnosti jako takové.

Nad našimi skutky je pronesen rozsudek autoritou a za jsme odsouzeni k náležitému trestu. Sen o vězení nás činí nejen trestancem, ale i soudcem a katem.

Zvnitřnění hodnot

Přestože se nabízí možnost přiřknout roli toho, kdo nás ve snu odsuzuje archetypálnímu Otci (a tím i řádu a zákonu jako takovému), pokud využijeme poznatky psychologie osobnosti zjistíme, že společenské a individuální hodnoty jsou v optimálním případě jedno a to samé.

Proces zvnitřnění hodnot je jedním z nejdůležitějších stádií vývoje osobnosti a projevuje se vytvořením morálky, která odráží hodnoty a pravidla sociokulturního prostředí, ve kterém jsme vyrůstali.

Tyto hodnoty a pravidla nejsou pouze právem definované zákony, ale i nepsaná pravidla, jejichž dodržování se odráží na naší reputaci, kterou v dané společnosti máme. Pokud je nedodržujeme, může to vést až k ostrakizaci z dané společnosti. Pro lepší orientaci jedince dochází k jejich zvnitřnění, kdy se hodnoty daného společenství stanou našimi vlastními, přičemž jako nástroj upozorňující na jejich dodržování se u nás vyvine svědomí.

Já jsem zákon

Sen jako takový poté naznačuje, že nám hrozí překročení těchto pravidel. Nemusí to odrážet pouze naše skryté touhy to udělat. Můžeme být spořádanými občany, a přesto se nám takový sen bude zdát. V tom případě se může jednat o projev obav z toho, co by se stalo, kdybychom je porušily, či dokonce nerovnováhu v rámci našeho hodnotového rámce.

Komplexnost vývoje morálky a hodnot je velmi obsáhlou kapitolou psychologie, která nás učí, že v nejvyšším stádiu vývoje morálky si vytváříme vlastní, univerzálnější hodnoty, které jsou na společnosti nezávislé. Neznamená to nutně, že se chováme asociálně, ale že pro dodržení axiomů jako je pravda, dobro, či láska se nebojíme jít proti proudu. Sen může toto prozření odrážet a být tak nositelem dobrých zpráv.