Setkání s neznámým: Co nám sny o neznámém muži odhalují o naší duši

Setkání s neznámým: Co nám sny o neznámém muži odhalují o naší duši
Neznámý muž představuje archetyp jménem animus – vnitřní mužský archetyp, který je obsažen v mysli jak mužů, tak žen.

Přestože se vám může ve snu daná osoba jevit jako neznámá, věřte, že tomu tak není. Mozek není schopen vytvářet cizí obličej a i například při čtení knih a fabulaci mentálních obrazců daných postav vždy pouze kombinujeme aspekty tváří, které jsme viděly během bdělého života – třebaže to byl pouze kolemjdoucí.

Vnitřní muž

Snář kategorizuje setkání se s neznámým mužem jako variantu procitnutí animy. Zatímco dospělý muž se vyznačuje integrací ženského principu, což se projevuje vyšší mírou empatie, rozvojem kreativních nemanuálních koníčků či absencí strachu z projevování emocí a obav o vlastní zdraví, vyzrálá žena je taková, která v sobě stejně zvnitřnila svého vnitřního muže.

Je důležité odlišit takového jedince od někoho, kdo s tímto archetypem splývá. Stejně jako se může špatnou internalizací muž stát zženštilý, může se podobný, zrcadlově obrácený jev vyskytnout i u žen. Sebe-aktualizovaná žena se nechová „mužsky“, ale má v sobě rozvinuté mužské kvality.

Jaké kvality to jsou? Zamyslete se nad tím, jaké charakterové vlastnosti má váš ideální muž. Vzhledem k tomu, že archetypy vždy nabývají individuální roviny, budou se lišit napříč jedinci.

Přesto můžeme popsat některé nejčastější z nich: svědomitost, věrnost, odvaha, pracovitost, morální integrita (ať už externí formou upřímnosti, tak interní), síla (zejména mentálního charakteru, projevuje se asertivitou) a v neposlední řadě nezávislost, kterou chápeme jako ochotu prosadit se v životě sám za sebe jako soběstačné individuum nezávislé na ostatních – nezaměstnaný muž, který stále žije u své matky pro nás pravděpodobně ideálního partnera symbolizovat nebude.

Proces integrace ve vztahu

Stádium života, které označujeme jako rannou dospělost se dle Eriksona vyznačuje konfliktem mezi intimitou a izolací. Člověk je na jedné straně táhnut ke kultivaci blízkých, romantických vztahů a na straně druhé může být vlivem kariérního růstu či neblahých životních zkušeností motivován k abstrahování od těchto dyadických vazeb. Je důležité tento vnitřní konflikt překonat a vybrat si v rámci toho intimitu.

Během toho často narážíme. Jedním z nejčastějších jevů je poté deziluze v rámci našeho partnera, kdy po jeho bližším poznání dochází k první vztahové krizi. Za bližší poznání poté myslíme opadnutí stádia „zamilovanosti“ a realistické nahlédnutí na protějšek jako na samostatnou, nedokonalou jednotku plnou chyb a bolesti. Ve stádiu zamilovanosti je však idealizován do podoby archetypu.

Vztahová krizew, Zdroj: shisu_ka / Shutterstock

Můžeme se ho snažit danému archetypu následně přiblížit kultivací a radou. Společný růst a zrání je primárním účelem vztahů a lze je vnímat jako snahu dvou jedinců se přiblížit roli „ideálního muže“ a „ideální ženy“. Přestože není z podstaty plně realizovatelný, je tento proces nesmírně důležitý a poznáváme během něj i kvality, které musíme rozvíjet v sobě samém.

Snahou přeměnit partnerku v ideální ženu si muž osvojuje dané charakteristiky a behaviorální vzorce s animou spojenou a žena snahou o polidštění a transformaci muže dělá to stejné pro svého vlastního vnitřního muže. Nemusíte však být ve vztahu, abyste s tímto procesem mohli začít, ba naopak.

Tím, že rozvinete svého vnitřního muže, přestanete být hodinářem putujícím po světě a spravujícím porouchané ručičky. Stanete se zlatým dílem skládačky, který čeká, až najde svůj druhý díl.

Zdroj článku:
  • Autorský text