Alarmující zjištění: Nová pravidla pro odchod do důchodu – jste na seznamu?

Alarmující zjištění: Nová pravidla pro odchod do důchodu – jste na seznamu?
Nejenom odpracované roky nebo počet dětí, nově se v potaz při určování doby odchodu do důchodu bude brát třeba i takové skutečnosti, jakými jsou rizikové faktory a jejich skutečný vliv na pracovní neschopnost nebo trvalé následky.

Neméně důležitou skutečností pro jednající odbory budou třeba i nakažlivé nemoci. Je tedy pravděpodobné, že odchod do důchodu bude pro běžné smrtelníky mnohem komplikovanější než doposud.

Ztěžující podmínky jako je například vyšší prašnost, velké střídání teplot či extrémní teploty nebo třeba nakažlivé nemoci, které mohou na zaměstnance některých profesí číhat. Zkrátka ve zkratce, o co náročnější zaměstnání máte, tím dříve půjdete podle nové legislativy do důchodu. Alespoň tak je formována představa odborů.

V současnosti se Ministerstvo zdravotnictví snaží sestavit souhrn definitivních rizikových faktorů, na základě, kterých mohou konkrétní skupiny lidí odejít beztrestně do předčasného důchodu. Podle Ministerstva zdravotnictví je zapotřebí přijít s jasným a čitelným výsledkem, který se bude odrážet na základě podrobné analýzy milionů dat o pracovních úrazech, nemocech z povolání či dalších zdravotních záznamů zaměstnanců.

Rizika se ne vždy ztotožňují s profesemi  

Výsledkem šetření Ministerstva zdravotnictví by pak neměl být seznam konkrétních profesí, ale výčet rizikových faktorů, ke kterým se přihlíží při žádosti o dřívější odchod do důchodu.

Náplň konkrétních profesí se totiž velmi často liší, a navíc jejich název není pro zaměstnavatele závazný. Samotná profese tak při posuzování nebude mít žádný vliv. Toto rozhodnutí je ale pochopitelné, v současné době se v České republice nachází přes milion profesí, které případně není problém přejmenovat.

V současnosti pracuje Ministerstvo zdravotnictví s třinácti rizikovými faktory, jedná se například o prach, chemické látky, hluk, vibrace, fyzická zátěž, zátěž teplem, zátěž chladem nebo třeba práce v prostředí se zvýšeným tlakem.

Riziková a náročná práce vám může pomoct při žádosti o dřívější odchod do důchodu
Riziková a náročná práce vám může pomoct při žádosti o dřívější odchod do důchodu | Zdroj: Iurii / Depositphotos

Doba pro odchod do důchodu se bude řídit čtyřmi kategoriemi práce a třinácti riziky

Rizikovost práce se stanovuje podle čtyř základních kategorií:

  • práce, při které se neuvažuje s nepříznivým vlivem na zdraví
  • práce, u které se uvažuje s nepříznivým vlivem na zdraví jen ve výjimečných případech
  • práce, při níž dochází dlouhodobě k překročování hygienických limitů  
  • práce, při níž se uvažuje s vysokým rizikem, které přímo ohrožuje zdraví

Mezi rizikové faktory pak patří: prach, chemické látka a další zdraví ohrožující chemické směsi, hluk, vibrace, speciální neionizující záření a elektromagnetické pole, nadměrná fyzická aktivita a s tím spojení zátěž, psychická zátěž, dlouhodobé vystavení enormním teplotám, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli, či zvýšený tlak vzduchu. Faktorů, které výraznou měrou ztěžují pracovní podmínky je samostatně mnohem víc, Ministerstvo zdravotnictví však bude volit jen takové, jejichž vliv na zdraví je dlouhodobě prokázán.